1.6.0 / May 15, 2016
(4.4/5) (16)
Loading...

Description

ברוכים הבאים ל'דרקון מירושלים', משחק הרפתקאות מבוסס מיקום.האגדה עלהדרקון שישן מתחת לפני הקרקע בירושלים ומתעורר מדי כמה שנים מתבררתכסיפור אמיתי לחלוטין המאיים על תושבי הבירה.הבלש שלנו קיבל מידע שאישם ברחבי העיר חבוי מכשיר להרדמת דרקונים, ובעזרת ילדינו הוא יוצאלחפש אותו.בדרך עוברים הילדים תחנות שונות ברחבי ירושלים, פותריםחידות שונות הקשורות לכל תחנה, מקבלים מידע מחכים על כל אחת מהן, וגםמנווטים לבד מתחנה לתחנה.משך המשחק כשעתיים, הוא כולל כשני ק"מ הליכה,מתאים לילדים מגיל 8, וניתן לשחק אותו מתי שרוצים ללא כל צורך בתאוםמראש.Welcome L'drkon Jerusalem, location based adventure game.Thelegend of the dragon slept under the ground in Jerusalem and wakesup every few years turns out to be completely true story threatensthe residents of the capital.Our detective received informationthat somewhere around town administer device hidden dragons, andwith our children is out looking for him.The road passes differentstations children throughout Jerusalem, solve various puzzlesrelated to each station, waiting to receive information about eachof them, alone and navigate from station to station.The duration ofthe game for two hours, includes two km walk, suitable for childrenfrom the age of 8, and can play it whenever you want without theneed for prior arrangement.

App Information com.GiraffeInteractive.AdventureInJerusalemForGroups

 • App Name
  com.GiraffeInteractive.AdventureInJerusalemForGroups
 • Package Name
  com.GiraffeInteractive.AdventureInJerusalemForGroups
 • Updated
  May 15, 2016
 • File Size
  31M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.6.0
 • Developer
  Giraffe Interactive
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Adventure
 • Developer
  3 Hamafteach st. POB 1008 Michmoret 40297 Israel
 • Google Play Link

Giraffe Interactive Show More...

com.GiraffeInteractive.AdventureInJaffa 1.5.0 APK
ברוכים הבאים להרפתקה ביפו, משחק הרפתקאות מבוסס מיקום.התקלה במכונתהזמן שיבשה את רצף חלל הזמן. ההיסטוריה של המין האנושי נתונה בסכנהורק אתם יכולים להציל אותה.Welcome to the adventure in Jaffa,location-based adventure game.Time machine malfunction disruptedthe space time continuum. The history of the human race in dangerand only you can save her.
הדרקון מירושלים 1.5.0 APK
ברוכים הבאים ל'דרקון מירושלים', משחק הרפתקאות מבוסס מיקום.האגדה עלהדרקון שישן מתחת לפני הקרקע בירושלים ומתעורר מדי כמה שנים מתבררתכסיפור אמיתי לחלוטין המאיים על תושבי הבירה.הבלש שלנו קיבל מידע שאישם ברחבי העיר חבוי מכשיר להרדמת דרקונים, ובעזרת ילדינו הוא יוצאלחפש אותו.בדרך עוברים הילדים תחנות שונות ברחבי ירושלים, פותריםחידות שונות הקשורות לכל תחנה, מקבלים מידע מחכים על כל אחת מהן, וגםמנווטים לבד מתחנה לתחנה.משך המשחק כשעתיים, הוא כולל כשני ק"מ הליכה,מתאים לילדים מגיל 8, וניתן לשחק אותו מתי שרוצים ללא כל צורך בתאוםמראש.Welcome L'drkon Jerusalem, location based adventure game.Thelegend of the dragon sleeping beneath the ground in Jerusalem andwakes up every few years turns out to be completely true storythreatens the residents of the capital.Our detective receivedinformation that somewhere around town putting down a device hiddendragons, and with our children is out looking for him.The roadpasses kids different stations around Jerusalem, solve variouspuzzles related to each station, waiting to receive information oneach, and navigate from one station alone.The game attracted abouttwo hours, it includes two km walk, suitable for children from theage of 8, and can play it whenever you want without any need forprior arrangement.
com.GiraffeInteractive.AdventureInTelAvivForGroups 1.6.0 APK
חשבתם שנמל תל-אביב זה רק רולר בליידס וגלידה?ברוכים הבאים ל'גמלהמעופף מנמל תל-אביב' – טיול-משחק המשלב טכנולוגיה עכשווית עם סיפורעל עברו של הנמל, אתגר לראש והפעלת הרגליים.הרבה לפני נמלי חיפהואשדוד, נמל תל-אביב היה הנמל העברי הראשון אליו הגיעו כל הסחורותשהגיעו לישראל מהעולם, ולכאן גם התנקזה פעילות של הברחת מעפילים.השנה1946, הלילה אמורה להגיע לכאן ספינת מעפילים, אבל מחתרת הגמל המעופףהחביאה חלקים מן המגדלור במקומות שונים בנמל, ובלי מגדלור הספינה לאתוכל להיכנס לנמל.בעזרת ילדינו עובר הבלש למשימות מיוחדות בנקודותשונות בנמל ומאתר את החלקים השונים. הילדים מנווטים בעצמם באמצעותה-GPS של הטלפון, פותרים חידות מאתגרות, לומדים על כל נקודה בה הםעוברים, ובסופו של דבר מרכיבים את המגדלור ומתניעים אותו במשימת סיוםמשעשעת.שעה של חוויה משפחתית איכותית ומעשירה.You thought of Tel Avivport it just rollerblading and ice cream?Welcome L'gml flying fromTel Aviv - Trip-game that combines contemporary technology with astory about the past of the port, the challenge head and runningfeet.Long before the Haifa and Ashdod ports, the port of Tel Avivwas the first Hebrew port reached all goods arriving in Israel fromthe world, and here also drained activity of smuggling illegalimmigrants.This year, 1946, the night is coming to an illegalimmigrant ship, but flying camel hidden underground parts of theharbor lighthouse in different places, and without lighthouse shipcan not enter the port.The detective goes with our children forspecial assignments at various points in the port and from thevarious parts. Kids navigate on their own using the phone's GPS,solve challenging puzzles, learn about each point where they move,and eventually make up the lighthouse and which initiate the taskof ending fun.Hour of high-quality family experience enriching.
הרפתקה ביפו - פיצה האט 1.5.0 APK
ברוכים הבאים להרפתקה ביפו, משחק הרפתקאותמבוססמיקום.התקלה במכונת הזמן שיבשה את רצף חלל הזמן. ההיסטוריה של המיןהאנושינתונה בסכנה ורק אתם יכולים להציל אותה.Welcome to theadventureof Jaffa, location based adventure game.Time machine malfunction disrupted the space time continuum.Thehistory of the human race in danger and only you can saveher.
com.GiraffeInteractive.AdventureInTelAviv 1.5.0 APK
חשבתם שנמל תל-אביב זה רק רולר בליידס וגלידה?ברוכים הבאים ל'גמלהמעופף מנמל תל-אביב' – טיול-משחק המשלב טכנולוגיה עכשווית עם סיפורעל עברו של הנמל, אתגר לראש והפעלת הרגליים.הרבה לפני נמלי חיפהואשדוד, נמל תל-אביב היה הנמל העברי הראשון אליו הגיעו כל הסחורותשהגיעו לישראל מהעולם, ולכאן גם התנקזה פעילות של הברחת מעפילים.השנה1946, הלילה אמורה להגיע לכאן ספינת מעפילים, אבל מחתרת הגמל המעופףהחביאה חלקים מן המגדלור במקומות שונים בנמל, ובלי מגדלור הספינה לאתוכל להיכנס לנמל.בעזרת ילדינו עובר הבלש למשימות מיוחדות בנקודותשונות בנמל ומאתר את החלקים השונים. הילדים מנווטים בעצמם באמצעותה-GPS של הטלפון, פותרים חידות מאתגרות, לומדים על כל נקודה בה הםעוברים, ובסופו של דבר מרכיבים את המגדלור ומתניעים אותו במשימת סיוםמשעשעת.שעה של חוויה משפחתית איכותית ומעשירה.You thought that theport of Tel Aviv it's just a roller and ice cream?Welcome L'gmlflying from Tel Aviv --game trip that combines contemporarytechnology with a story about the history of the port, thechallenge head and running feet.Long before the Haifa and Ashdodports, the port of Tel Aviv, the first Hebrew port had reached allgoods arriving in Israel from the world, and here too drainedillegal immigrant smuggling operations.This year, 1946, the nightis coming to an illegal immigrant ship, but flying camel hiddenunderground parts of the harbor lighthouse in different places, andno lighthouse ship will not be able to enter the port.The detectivegoes with our children for special assignments at various points inthe port and from the different parts. Kids navigate on their ownusing the phone's GPS, solve challenging puzzles, learn about eachpoint where they move, and eventually form the lighthouse and whichinitiate the task of ending fun.An hour of high-quality familyexperience enriching.
com.GiraffeInteractive.AdventureInJaffaForGroups 1.6.0 APK
ברוכים הבאים להרפתקה ביפו, משחק הרפתקאות מבוסס מיקום.התקלה במכונתהזמן שיבשה את רצף חלל הזמן. ההיסטוריה של המין האנושי נתונה בסכנהורק אתם יכולים להציל אותה.Welcome to the adventure in Jaffa,location based adventure game.Time machine malfunction disruptedthe space time continuum. The history of the human race in dangerand only you can save her.
com.GiraffeInteractive.AdventureInJerusalemForGroups 1.6.0 APK
ברוכים הבאים ל'דרקון מירושלים', משחק הרפתקאות מבוסס מיקום.האגדה עלהדרקון שישן מתחת לפני הקרקע בירושלים ומתעורר מדי כמה שנים מתבררתכסיפור אמיתי לחלוטין המאיים על תושבי הבירה.הבלש שלנו קיבל מידע שאישם ברחבי העיר חבוי מכשיר להרדמת דרקונים, ובעזרת ילדינו הוא יוצאלחפש אותו.בדרך עוברים הילדים תחנות שונות ברחבי ירושלים, פותריםחידות שונות הקשורות לכל תחנה, מקבלים מידע מחכים על כל אחת מהן, וגםמנווטים לבד מתחנה לתחנה.משך המשחק כשעתיים, הוא כולל כשני ק"מ הליכה,מתאים לילדים מגיל 8, וניתן לשחק אותו מתי שרוצים ללא כל צורך בתאוםמראש.Welcome L'drkon Jerusalem, location based adventure game.Thelegend of the dragon slept under the ground in Jerusalem and wakesup every few years turns out to be completely true story threatensthe residents of the capital.Our detective received informationthat somewhere around town administer device hidden dragons, andwith our children is out looking for him.The road passes differentstations children throughout Jerusalem, solve various puzzlesrelated to each station, waiting to receive information about eachof them, alone and navigate from station to station.The duration ofthe game for two hours, includes two km walk, suitable for childrenfrom the age of 8, and can play it whenever you want without theneed for prior arrangement.
כתב הסתרים מעכו לקבוצות 1.6.0 APK
אנחנו בשנת 1799, נפוליאון מנסה לכבוש את עכו מידי התורכים.אדמירלבריטי השתלט על תותחי מצור של נפוליאון ומעוניין לעזורבאמצעותםלתורכים, אך הוא צריך הכוונה היכן לעגון עם ספינתו.כדי להנחותאותו,נדרש לשלוח לו יונת דואר עם מסר מוצפן, אך המרכיבים השוניםלכתיבתהמסר מפוזרים בנקודות שונות ומעניינות בעיר – יונת הדואר במקוםאחד,מפתח כתב הסתרים במקום אחר, וכך גם עט הנוצה והדיו.בעזרת ילדינווהבלשלמשימות מיוחדות, נאספים החלקים השונים מרחבי העיר, תוךשהילדיםמנווטים באופן עצמאי מנקודה לנקודה, נשאלים שאלות מאתגרות,ומקבליםקצת ידע על כל אחת מהנקודות. שעתיים של חוויה משפחתית מאתגרתבעכוהעתיקה במסגרתה מגיעים לגן היפהפה הצמוד לאולמות האבירים,השוקהמפורסם, מגדל השעון, נמל הדייגים, החומה שניצבת ממש מעלהמים,המגדלור, ועוד... בסיום הטיול מומלץ לבקר עצמאית במנהרתהטמפלריםשחוצה את העיר מתחת לפני הקרקע, באולמות האבירים המרשימים(כולל סרטאנימציה מושקע ומרשים), וכמובן לא לוותר על השוק וחומוס טובעם דגיםבסוף. מה שישלים יום בילוי משפחתי מרתק.We are in 1799,Napoleontries to conquer Acre from the Turks. British admiral tookoverNapoleon's siege guns and seeking help through the Turks, butitshould mean where to dock the ship.To guide it, is required tosenda carrier pigeon with a message is encrypted, but thevariouselements to write the message at various points andinterestingcity - carrier pigeon in one place key cryptographyelsewhere, aswell as quill and ink.Detective with children andspecial missions,gathered around the various parts of the city,while the childrennavigated independently from one point askedchallenging questions,and get some knowledge on eachpoint. Two of a familyexperience challenging part of theprogram in Old Acre beautifulgarden adjacent to the Knights' Halls,the famous market, the clocktower, the fishing harbor, the wallstands just above the water,the lighthouse, and more ... Atthe end of the trip isrecommended to visit the self Templar tunnelthat crosses the cityunderground halls impressive knights(including animated movie isinvested and impressive), and of coursenot to give up on themarket and good chick with fish at the end.What a day to completean exciting family entertainment.
Loading...